Dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA MONOGRAFII I PRAC DYDAKTYCZNYCH SKŁADANYCH DO PUBLIKACJI W WYDAWNICTWIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
(Wskazówki dla Autorów dotyczące przygotowania artykułów składanych do publikacji w czasopismach Argumenta Oeconomica Cracoviensia i Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie są dostępne na stronach internetowych: aoc.uek.krakow.pl oraz zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl)

Maszynopis

1. Maszynopisy monografii na stopień naukowy doktora habilitowanego i podręczników akademickich należy składać w dwóch egzemplarzach, a pozostałych prac w jednym egzemplarzu wraz z CD (program: Word, czcionka: Times New Roman).
2. Tekst zapisany na CD nie może się różnić od treści dostarczonego maszynopisu.
3. Objętość prac w arkuszach autorskich (1 arkusz autorski zawiera 40 000 znaków, licząc ze spacjami) powinna odpowiadać ustalonej objętości.
4. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
– wydrukowany jednostronnie na papierze formatu A4, z zachowaniem marginesów: lewy – 25 mm, prawy – 35 mm, górny i dolny – po ok. 25 mm,
– wielkość czcionki: tekst zasadniczy – 12 punktów, przypisy, bibliografia załącznikowa – 10 punktów, interlinia – 1,5.
5. Strony maszynopisu powinny mieć numerację ciągłą.

Literatura

1. Na końcu pracy należy zamieścić bibliografię załącznikową.
2. Wykaz literatury ma zawierać wszystkie cytowane prace i nie może obejmować prac, na które Autor nie powołuje się w tekście.
3. Pozycje literatury powinny być uporządkowane alfabetycznie. W każdej pozycji należy podać:
− nazwisko i pierwsze litery imion autora,
− tytuł pracy (kursywą) i – jeżeli występuje – podtytuł, oddzielony od tytułu kropką,
− oznaczenie kolejności wydania podane cyframi arabskimi, np. wyd. 2, 2 ed., 3. Aufl.,
− nazwę wydawcy,
− adres wydawniczy (miejsce i rok wydania).
W przypadku powoływania się na publikacje w czasopismach należy podać:
− nazwisko i pierwsze litery imion autora,
− tytuł artykułu czasopisma (kursywą),
− tytuł czasopisma (w cudzysłowie),
− rok wydania,
− liczbę tomu, numeru lub zeszytu, poprzedzoną skrótem określenia wziętego z czasopisma.
4. Nie stosuje się numeracji poszczególnych pozycji literatury.
5. W przypadku utworów napisanych przez więcej niż trzech autorów pierwszym elementem opisu jest tytuł, a nazwiska redaktora pracy lub autorów (w pracach, w których nie ma redaktora) należy podawać po tytule.
6. Tytuły dzieł obcojęzycznych, nazwy wydawcy i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, a elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi należy podawać według obowiązujących zasad transliteracji.
7. W artykułach przeznaczonych do publikacji w monografiach z konferencji naukowych należy stosować jednakowy zapis bibliograficzny. Bibliografia załącznikowa może być przygotowana według innych stosowanych zasad, np. w systemie „autor–rok”, pod warunkiem zastosowania takiego sposobu redakcji we wszystkich artykułach złożonych do danej publikacji (sposób zestawia-nia literatury w systemie „autor–rok” jest podany na stronie: www.zeszyty-naukowe.uek.
krakow.pl).

Przypisy

1. Przypisy należy umieszczać u dołu stron. Należy stosować numerację ciągłą w ramach artykułu bądź rozdziału. Jeśli przypisy są nieliczne, można stosować numerację ciągłą w całej pracy.
2. Zapis bibliograficzny w przypisie powinien składać się z następujących elementów:
– praca jednego autora: inicjał imienia, nazwisko, tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania, numer strony (np.: J. Paruch, Słownik skrótów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970);
– artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu, nazwa czasopisma, tom lub rocznik, rok i numer lub zeszyt, strona (np.: A. Grajewski, Kronika czeska, „Więź” 1994, nr 6, s. 146);
– praca zbiorowa: tytuł, redaktor pracy itd. (np.: Słownik poprawnej polszczyzny, wyd. 16, red. W. Doroszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992).

Tabele

1. Tabele należy przygotować w programie Word lub Excel, lub w innych programach pod warunkiem ich zapisania w formatach: doc, docx, xls, xlsx, rtf, txt. Tabele całostronicowe powinny być zapisane w osobnym pliku.
2. Tabel nie należy przygotowywać w programach do grafiki rastrowej, np. Photoshop.
3. Pod każdą tabelą należy podać źródło, z którego została ona zaczerpnięta, lub informację, że stanowi opracowanie własne autora lub też opracowanie na podstawie prac innych autorów.
4. Przypisy dotyczące tabel należy zamieszczać bezpośrednio pod tabelą.
5. W tabelach nie pozostawia się pustych rubryk. W przypadku braku danych należy stosować nastę-pujące znaki umowne:
kreska (−) zjawisko nie występuje,
zero (0) − zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi, np. jeżeli produkcja wyrażona jest w tys. ton, znak 0 oznacza, że produkcja w danym przypadku nie osiąga 0,5 tys. ton,
kropka (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych,
znak x – wypełnianie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe,
„w tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

Rysunki, schematy, wykresy

1. Do wszystkich rysunków, schematów i wykresów należy podać źródła.
2. Rysunki, schematy i wykresy sporządzone w programie MS Word winny być wykonane w mo-dule rysunkowym.
3. Rysunki, schematy i wykresy, które zostały sporządzone w innych programach, należy dodatkowo zapisać lub wyeksportować do formatów wektorowych (pdf, ai, eps, ps, xls), lub zapisać jako metadane. Należy dołączyć je do materiałów przesyłanych do Wydawnictwa w oddzielnym pliku. Zalecane programy do sporządzania grafiki: Excel, Statistica, Pajek, UCI net.
4. W formatach rastrowych (psd, tif, jpg) należy zapisywać tylko zdjęcia oraz zrzuty ekranowe.
5. Zalecany format rysunków i tabel: 12,4 cm x 16 cm, czcionka w opisach – 9 pkt.

Wzory matematyczne

Prace z dużą liczbą wzorów należy przygotować następująco:
– wzory jednopoziomowe należy wpisać z klawiatury,
– wzory rozbudowane, wielopoziomowe należy zamieszczać przy użyciu edytora wzorów typu MathType.

Złożona w Wydawnictwie płyta CD jest zwracana Autorowi w wersji pierwotnej, tj. bez wprowadzonych poprawek redakcyjnych.


Formularze do planu wydawniczego 2018


 

DrukujE-mail