Zarządzanie projektami. Zarys problematyki

Paweł Cabała, Sławomir Wawak (red.)

2022, s. 352, ISBN 978-83-7252-866-7

Podręcznik stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami. Ma wspomagać samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego zadbano o powiązanie kolejności wprowadzanych tematów z procesem realizacji projektów w praktyce. Początkowe rozdziały poświęcono podstawowym założeniom zarządzania projektami, definiowaniu projektu, budowie zespołu oraz omówieniu znaczenia interesariuszy. Kolejne rozdziały pozwalają na pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowych wymiarów i ograniczeń projektu. Następnie pokazano projekt w szerszej perspektywie: omówiono podejście procesowe, scharakteryzowano kaskadowe oraz zwinne podejścia do realizacji przedsięwzięć i wskazano kryteria ich doboru, zaprezentowano narzędzia typowe dla metodyk adaptacyjnych, które są coraz częściej stosowane w projektach kaskadowych. Na koniec przedstawiono wyzwania związane z zarządzaniem projektami, które stoją zarówno przed praktykami, jak i przed badaczami.

Książka jest adresowana do studentów chcących poznać podstawy zarządzania projektami. Może być również pomocna dla przedsiębiorców i praktyków pragnących doskonalić procesy zarządzania projektami w swych organizacjach, a także dla prowadzących zajęcia i kursy specjalistyczne w tym zakresie.

Treść:

1. Podstawy zarządzania projektem
2. Definiowanie projektu
3. Organizacja zespołów projektowych
4. Interesariusze projektu
5. Jakość projektu i jego rezultatów
6. Harmonogramowanie
7. Budżetowanie
8. Zarządzanie ryzykiem projektowym
9. Komunikacja w projekcie
10. Proces zarządzania projektem
11. Metodyki zarządzania projektami
12. Wybrane metody i techniki szczegółowe zarządzania projektami
13. Współczesne problemy zarządzania projektami

Wydawnictwo

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
budynek biblioteki, pok. 209, 210
tel. 12 293 57 42, 12 293 57 18
fax 12 293 5098
e-mail: wydaw@uek.krakow.pl